PO I Ds. 16. 2016

Prokuratura  Okręgowa w Rzeszowie I Wydział Śledczy działając na podstawie art. 131 § 2  k. p. k.  zawiadamia pokrzywdzonych i ich
pełnomocników,  iż  w dniu 19 grudnia 2018 roku  skierowany został  do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 16.2016 przeciwko Jackowi M. i innym,   oskarżonym o popełnienie szeregu oszustw   polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób poprzez sprzedaż im  skradzionych na terenie Hiszpanii samochodów osobowych w których przerobione zostały numery identyfikacyjne  –   tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne Więcej „PO I Ds. 16. 2016”

Więcej o: Informacja Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

Informacja Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie informuje, że Zarządzeniem nr 68/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku ustalił dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury.
W zamian za dzień wolny od pracy (24 grudnia 2018 r.) ustalił dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) dniem pracy w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w wymiarze osiem godzin tj. od 7.30-15.30.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu rzeszowskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 w/w zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu rzeszowskiego:

 

Oświadczenia majątkowe składane w roku 2018

Oświadczenia majątkowe składane w roku 2017

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje, iż:

Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest:

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów,

tel. 17 50 61 200, fax 17 50 61 203

e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych Prokuratur Rejonowych jest:

Wojciech Pieniążek

tel. 17 50 61 258

e-mail: iod@rzeszow.po.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie stanowią:
1) Prokurator Okręgowy w Rzeszowie,
2) Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.

§ 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I Śledczy.
2) Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
3) Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.
4) Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.
5) Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.
6) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
7) Samodzielne stanowisko – starszy inspektor do spraw obronnych.
8) Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny,
9) Samodzielne stanowisko – administrator bezpieczeństwa informacji,
10) Sekretariat.

§ 3.1. Do zadań Wydziału I Śledczego należy:
1) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
a) najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym,
b) błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, charakteryzujących się skomplikowanymi stanami faktycznymi,
c) poważnych przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):
– o skomplikowanym stanie faktycznym,
– jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk.
2) koordynowanie postępowań, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c) przez prokuratora wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego.
3) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.
4) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
5) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
6) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1-3.
7) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
8) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalny m.

Wydziałem I kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1. Do zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy:
1) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
a) poważnych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.
b) przestępstw finansowo-skarbowych innych niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu.
c) innych przestępstw o charakterze gospodarczym.
2) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie,
3) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.
4) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
5) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw’ wymienionych w pkt 1-3.
6) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych.

Wydziałem II kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 5.1. Do zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego należą sprawy:
1) organizacji pracy i kadrowe.
2) szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych.
3) kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym.
4) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej.
5) dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.
6) dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.
7) sprawozdawczości i statystyki.
8) skarg i wniosków,
9) kontaktów z mediami,
10) udostępniania informacji publicznej.
11) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
12) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu.

2. Do zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego należy również:
1) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego.
2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.
3) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych.
4) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego.
5) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie w trybie § 256 ust. 4 regulaminu z wnioskiem o uchylenie na podstawie art. 328 § 1 kpk prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych,
6) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego dotyczących podległych prokuratur rejonowych,
7) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt. analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratur) rejonowe oraz innych ustaleń,
8) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom przy dzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszów ie.
9) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 8. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
11) udział prokuratorów w postępowaniach przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu.
12) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 8 oraz prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych, a także koordynowanie i konsultacja zagadnień ogólnych związanych z realizacją obrotu prawnego z zagranicą,
13) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia.
14) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
15) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
16) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w ramach pomocy prawnej,
11) sporządzanie kasacji wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego.
18) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów.
19) opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których postępowanie przygotowawcze prowadzone było w podległych prokuraturach rejonowych oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.

W skład Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wchodzą:

1) Dział Nadzoru nad Postępowaniem Karnym, do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 3-12 i ust. 2 pkt 1-19.
2) Dział Kadr do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2,

Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym, w tym także wchodzącymi w jego skład działami wymienionymi w ust. 3 pkt 1 i 2 kieruje Naczelnik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 6.1. Do zadań Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego należą sprawy:
1) związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostek, w ty m zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia.
2) prowadzenie rachunkowości,
3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
4) obsługa administracyjno-gospodarcza,
5) prowadzenie inwestycji i remontów,
6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
8) prowadzenie biblioteki.

W skład Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział Finansowy,do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym, w tym także wchodzącym w jego skład Działem Finansowym kieruje Dyrektor podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 7.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy:
1) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych,
2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturze Okręgowej ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych.
3) opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
4) współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
5) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a także koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych,
6) prowadzenie stanowiska dostępowego Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Systemu Informacyjnego Schengen. Krajowego Rejestru Karnego. Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
7) zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
8) obsługa wideokonferencji,
9) zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
10) dokonywanie analizy kryminalnej.
11) prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej,
12) obsługa biuletynu informacji publicznej Prokuratury Okręgowej,
13) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.
14) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz kieruje Kierownik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§8.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowanego przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji niejawnych, zwanego dalej ”pełnomocnikiem ochrony” należy:
1) ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
6) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

W skład Samodzielnego Działu wchodzi Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.
Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9.1. Samodzielne stanowisko – starszy inspektor do spraw obronnych zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 г. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015 r.. poz. 144) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych

Starszy inspektor do spraw obronnych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługiwane jest przez Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.1. Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny zakresem swojego działania obejmuje wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audytor wewnętrzny podlega Prokuratorów i Okręgowemu.
Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługuje Wydział IV Budżetowo-Administracyjny.

§ 11.1. Samodzielne stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych zadań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r.. poz. 1182 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Administrator bezpieczeństwa informacji podlega Prokuratorowi Okręgowemu.
Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługiwane jest przez Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

§ 12.1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje sekretariat jako dział administracji prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze. składnica dowodów rzeczowych i archiwum zakładowe.

Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.