ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczeń w przyjmowaniu interesantów w obiektach prokuratury z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie art. § 56 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019.1239)

zarządzam:

§ 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną zawieszam przyjmowanie interesantów w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w godzinach urzędowania i podczas dyżurów po godzinach urzędowania. Powyższe nie dotyczy załatwiania spraw pilnych, niecierpiących zwłoki – po wcześniejszym uzgodnieniu przybycia drogą telefoniczną, faksową lub mailową.
§ 2. Zobowiązuję prokuratorów i asystentów prokuratorów do ograniczenia do niezbędnego minimum wykonywania czynności procesowych z udziałem stron.
§ 3. Każdą osobę wchodzącą do obiektów Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej prokuratur rejonowych nie będącą pracownikiem zobowiązuję do podporządkowania się poleceniom o charakterze sanitarno-porządkowym wydawanym na bieżąco przez upoważnionych pracowników.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula