ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli i ewidencji wejść do budynków i pomieszczeń prokuratury osób niebędących pracownikami prokuratury z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie art. § 56 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019.1239)

zarządzam:

§ 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną, jako zarządzający obiektami wprowadzam kontrolę i ewidencję wejść do budynków i pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych osób niebędących ich pracownikami.

§ 2. Każda osoba, która uzyskała zezwolenie na wejście do budynków lub pomieszczeń, o których mowa w § 1 podlega wylegitymowaniu, a jej dane podlegają wpisowi do karty wejścia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Każde wejście wymaga pisemnego potwierdzenia przez pracownika przyjmującego stronę. Odmowa poddania się wylegitymowaniu lub brak ważnego dokumentu tożsamości wyklucza możliwość uzyskania zezwolenia na wejście.

§ 3. Ewidencję wejść, o której mowa w § 1 prowadzi się w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz odrębnie w każdej z podległych prokuratur rejonowych. Prokuratorów rejonowych czynię odpowiedzialnymi na prawidłowość wykonania niniejszego zarządzenia w obiektach i pomieszczeniach zajmowanych przez kierowane przez nich jednostki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

 

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula

Załącznik:
Karta wejścia