ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do obiektów Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych

Na podstawie § 56 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 r., poz. 1206 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019.1239)

zarządzam:

1. Każda osoba wchodząca do budynków lub pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej prokuratur rejonowych niebędąca pracownikiem tych jednostek ma obowiązek poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, który przeprowadza pracownik odbierający zainteresowanego.

2. Odmowa poddania się badaniu, o którym mowa w § 1 skutkuje zakazem wstępu do wymienionych obiektów. Zakaz ten dotyczy również osób o podwyższonej temperaturze ciała – powyżej 37,5 °C.

3. Każda osoba będąca pracownikiem prokuratur wymienionych w § 1 obowiązana jest bezpośrednio po zgłoszeniu się do pracy codziennie przeprowadzić we własnym zakresie, przy użyciu sprzętu dostarczonego przez pracodawcę bezdotykowy pomiar temperatury ciała.

4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5 °C pracownik obowiązany jest poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a następnie poddać się powszechnie obowiązującym procedurom leczniczym oraz niezwłocznie poinformować pracodawcę o wyniku dokonanych konsultacji medycznych i możliwości świadczenia pracy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula