Akt oskarżenia w sprawie kilku tysięcy poszkodowanych rolników

Toga

W dniu 15 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wniosła do rzeszowskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Jakubowi S. i Małgorzacie S. podejrzanym o usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 3825 rolników z całego kraju oraz działanie na szkodę jednej z rzeszowskich spółek.

Jakub S. został oskarżony o to, że w okresie od 4 lutego do 19 lutego 2013 r. w Rzeszowie i Bydgoszczy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru usiłował doprowadzić 3825 rolników z terenu całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 940.950,00 zł oraz doprowadził ośmiu rolników do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 1968,00 zł w ten sposób, że po uprzednim założeniu spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie posługującej się logiem łudząco podobnym do loga Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz po uzyskaniu z Internetu elektronicznej bazy danych rolników, zawarł w dniu 4 lutego 2013 r. umowę z rzeszowską firmą zajmującą się m.in. obsługą korespondencji masowej i wprowadzając tę firmę w błąd co do uprawnień założonej przez siebie spółki do zajmowania się sprawami związanymi z przyjmowaniem od rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie, zlecił jej rozesłanie do 19 498 rolników korespondencji zawierającej informację o konieczności dokonania przez nich płatności w kwocie 246 zł, stanowiącej warunek otrzymania prawidłowego wniosku o przyznanie dopłaty bezpośredniej wraz z załączonym do tej informacji wypełnionym blankietem polecenia przelewu na konto jego firmy kwoty 246 zł. Wspomniana korespondencja została rozesłana w okresie od 13 lutego 2013 r. do 15 lutego 2013 r. Zamierzonego celu jednak nie osiągnął, ponieważ w rzeczywistości korespondencja ta trafiła do 3825 a nie – jak zakładał oskarżony – do 19 498 rolników z uwagi na błędną i nieaktualną bazę adresową. Ponadto, na załączonych do informacji poleceniach przelewu podany został nie w pełni czytelny numer rachunku bankowego odbiorcy, uniemożliwiający przyjęcie przelewu do realizacji. Nadto doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ośmiu rolników, którzy prawidłowo odczytawszy numer wskazanego rachunku bankowego i dodatkowo pozostając w przekonaniu, że listy otrzymali od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokonali wpłaty na rachunek spółki, każdy po 246 zł.

Kolejny zarzut skierowany pod adresem Jakuba S. dotyczy tego, że podejrzany w dniu 4 lutego 2013 r. w Rzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził rzeszowską spółkę z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 50 889,78 zł za pomocą wprowadzenia w błąd w ten sposób, że nie mając zamiaru ani możliwości finansowych do realizacji przyjętego na siebie zobowiązania, zlecił ww. spółce rozesłanie do 19 498 rolników opisanej powyżej korespondencji.

Małgorzacie S. – drugiej z oskarżonych w tej sprawie osób – prokurator zarzucił, że w okresie od 22 listopada 2012 r. do 19 lutego 2013 r. w Bydgoszczy i Warszawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez jej męża Jakuba S., dopomogła mu w popełnieniu przestępstwa usiłowania doprowadzenia 3825 rolników z całej Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 940.950,00 zł oraz w doprowadzeniu ośmiu rolników do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 1968,00 zł w ten sposób, że w dniu 22 listopada 2012 r. założyła spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie posługującą się logiem bardzo podobnym do loga Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której to spółce funkcję prezesa zarządu powierzyła mężowi, a następnie w styczniu 2013 r. założyła w banku w Bydgoszczy rachunek dla ww. spółki oraz przekazała Jakubowi S. zarejestrowany na siebie telefon komórkowy, wiedząc przy tym, że rachunek bankowy, numer abonencki oraz szyld firmy, Jakub S. następnie wykorzysta, aby za pośrednictwem rzeszowskiej firmy zajmującej się m.in. obsługą korespondencji masowej, i po uprzednim wprowadzeniu tej firmy w błąd co do uprawnień spółki do zajmowania się sprawami związanymi z przyjmowaniem od rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie, zlecić tej firmie rozesłanie do 19 498 rolników korespondencji zawierającej informację o konieczności dokonania przez nich płatności w kwocie 246 zł będącej warunkiem otrzymania prawidłowego wniosku o przyznanie dopłaty bezpośredniej wraz z załączonym do tej informacji wypełnionym blankietem polecenia przelewu na konto firmy kwoty 246 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2013 r. podejrzany Jakub S. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, który to środek w maju 2013r. został postanowieniem prokuratora zamieniony na zakazu opuszczania kraju. Nadto wobec ww. zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zablokowanie rachunku bankowego i zabezpieczenie kwoty 738 zł oraz poprzez wpłatę zajętych u podejrzanego pieniędzy w kwocie 670 zł na konto sum depozytowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Wobec Małgorzaty S. dokonano zabezpieczenia majątkowego poprzez zajęcie pojazdu marki Mercedes Benz.

W toku prowadzonego postępowania, przesłuchani w charakterze podejrzanych, Jakub S. i Małgorzata S. nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz