Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostek podległych”

09-12-2016  Ogłoszenie

09-12-2016  Formularz oferty

09-12-2016 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

09-12-2016 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

09-12-2016 Wzór umowy cz. I

09-12-2016 Wzór umowy cz. II

14-12-2016 Otrzymane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami

20-12-2016 Otrzymane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami

02-01-2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty