Język strony...

plende

Czcionka

A- A A+

Szukaj...

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie stanowią:
1)    Prokurator Okręgowy w Rzeszowie,
2)    Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.

§ 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Wydział I Śledczy.
2)    Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
3)    Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.
4)    Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.
5)    Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.
6)    Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
7)    Samodzielne stanowisko - starszy inspektor do spraw obronnych.
8)    Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny,
9)    Samodzielne stanowisko - administrator bezpieczeństwa informacji,
10)    Sekretariat.

§ 3.1. Do zadań Wydziału I Śledczego należy:
1)    prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
    a) najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym,
    b) błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, charakteryzujących się skomplikowanymi stanami faktycznymi,
    c) poważnych przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):
        - o skomplikowanym stanie faktycznym,
        - jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk.
2)    koordynowanie postępowań, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c) przez prokuratora wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego.
3)    prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.
4)    prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
5)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w  pkt 1-3. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
6)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1-3.
7)    nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
8)    koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalny m.

    Wydziałem I kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1. Do zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy:
1)    prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
    a) poważnych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.
    b) przestępstw finansowo-skarbowych innych niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu.
    c) innych przestępstw o charakterze gospodarczym.
2)    prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie,
3)    prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.
4)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
5)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw' wymienionych w pkt 1-3.
6)    koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych.

    Wydziałem II kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 5.1. Do zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego należą sprawy:
1)    organizacji pracy i kadrowe.
2)    szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych.
3)    kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym.
4)    dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej.
5)    dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.
6)    dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.
7)    sprawozdawczości i statystyki.
8)    skarg i wniosków,
9)    kontaktów z mediami,
10)    udostępniania informacji publicznej.
11)    koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
12)    nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu.

2. Do zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego należy również:
1)    sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego.
2)    sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.
3)    podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych.
4)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego.
5)    przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie w trybie § 256 ust. 4 regulaminu z wnioskiem o uchylenie na podstawie art. 328 § 1 kpk prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych,
6)    monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego dotyczących podległych prokuratur rejonowych,
7)    kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt. analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratur) rejonowe oraz innych ustaleń,
8)    prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom przy dzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszów ie.
9)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 8. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
10)    rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
11)    udział prokuratorów w postępowaniach przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu.
12)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 8 oraz prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych, a także koordynowanie i konsultacja zagadnień ogólnych związanych z realizacją obrotu prawnego z zagranicą,
13)    udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia.
14)    udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
15)    udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
16)    udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w ramach pomocy prawnej,
11)    sporządzanie kasacji wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego.
18)    sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów.
19)    opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których postępowanie przygotowawcze prowadzone było w podległych prokuraturach rejonowych oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.

    W skład Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wchodzą:

1)    Dział Nadzoru nad Postępowaniem Karnym, do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 3-12 i ust. 2 pkt 1-19.
2)    Dział Kadr do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2,

    Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym, w tym także wchodzącymi w jego skład działami wymienionymi w ust. 3 pkt 1 i 2 kieruje Naczelnik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 6.1. Do zadań Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego należą sprawy:
1)    związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostek, w ty m zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia.
2)    prowadzenie rachunkowości,
3)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
4)    obsługa administracyjno-gospodarcza,
5)    prowadzenie inwestycji i remontów,
6)    prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
7)    zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
8)    prowadzenie biblioteki.

    W skład Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział Finansowy,do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

    Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym, w tym także wchodzącym w jego skład Działem Finansowym kieruje Dyrektor podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

    Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 7.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy:
1)    wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych,
2)    koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturze Okręgowej ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych.
3)    opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
4)    współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
5)    opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a także koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych,
6)    prowadzenie stanowiska dostępowego Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Systemu Informacyjnego Schengen. Krajowego Rejestru Karnego. Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
7)    zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
8)    obsługa wideokonferencji,
9)    zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
10)    dokonywanie analizy kryminalnej.
11)    prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej,
12)    obsługa biuletynu informacji publicznej Prokuratury Okręgowej,
13)    administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.
14)    prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

    Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz kieruje Kierownik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§8.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowanego przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji niejawnych, zwanego dalej ”pełnomocnikiem ochrony” należy:
1)    ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
2)    ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3)    kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5)    przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
6)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

    W skład Samodzielnego Działu wchodzi Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.
    Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9.1. Samodzielne stanowisko - starszy inspektor do spraw obronnych zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 г. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015 r.. poz. 144) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych

    Starszy inspektor do spraw obronnych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
    Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługiwane jest przez Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.1. Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny zakresem swojego działania obejmuje wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

    Audytor wewnętrzny podlega Prokuratorów i Okręgowemu.
    Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługuje Wydział IV Budżetowo-Administracyjny.

§ 11.1. Samodzielne stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych zadań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r.. poz. 1182 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

    Administrator bezpieczeństwa informacji podlega Prokuratorowi Okręgowemu.
    Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługiwane jest przez Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

§ 12.1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje sekretariat jako dział administracji prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

    W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze. składnica dowodów rzeczowych i archiwum zakładowe.
    
    Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.
    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Poszukiwani

Z Polski...

Źródła nie znaleziono

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

 

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.