Język strony...

plende

Czcionka

A- A A+

Szukaj...

Prokuratura

O nas

O nas


Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie powstała w lipcu 1950 roku na mocy ustawy o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej i do roku 1998 funkcjonowała jako Prokuratura Wojewódzka. W styczniu 1999 roku instytucja została przemianowana na Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie i w takiej formie działa do dnia dzisiejszego. Początkowo Prokuratura mieściła się w gmachu dawnego rzeszowskiego zamku, obecnie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Od listopada 2013 roku Prokuratura Okręgowa ma swoją nową siedzibę przy ul. Hetmańskiej 45d.
    
W budynku tym znajdują się też:
•    Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów;
•    Prokuratura Regionalna w Rzeszowie;
•    Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie;

Prokuraturze Okręgowej podlega 7 prokuratur rejonowych:
Prokuratura Rejonowa w Dębicy
Prokuratura Rejonowa w Leżajsku
Prokuratura Rejonowa w Lańcucie
Prokuratura Rejonowa w Ropczycach
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie

Jednostka zajmuje się między innymi ochroną prawa, udzielaniem pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, a także wspieraniem, prowadzeniem i nadzorowaniem działań prawnych zmierzających do ukarania nieuczciwych obywateli oraz zwalczania wszelkich zachowań niezgodnych z prawem.

Zadaj pytanie

BIP

Informacja publiczna

Zasady dostępu do informacji publicznej
1 stycznia weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).
 
Informacje podlegające udostępnianiu
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Są to m.in. informacje o:
 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • majątku publicznym.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).
 
Formy udostępniania informacji
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).
Udostępnianie informacji na wniosek
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).
 
Odpowiedzialność karna
Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

EPUAP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej

Informacje przy rejestracji

W celu skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP w formularzu rejestracyjnym na stronie www.epuap.gov.pl należy podać swoje dane (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Informacje kontaktowe, są niezbędne w sytuacji, w której odpowiedź podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą tradycyjną (tj. poprzez pocztę).

Szczegółowe instrukcje obsługi ePuap znajdują się tutajMetody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i prokuratur rejonowych:

 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP .
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 -15.30) do jednostki prokuratury na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW / DVD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację,
 3. dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem,
 4. doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej,
 5. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, ZIP, SVG, PNG
 6. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

 • Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - (konto jest bezpłatne).

 

 

 

Poszukiwani

Z Polski...

Źródła nie znaleziono

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

 

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.