Komunikat

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że w dniu 17 marca 2021 roku wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia w sprawie PR Ds. 516.2019 dot. fałszowania dokumentacji księgowej firmy Albigal z siedzibą w Woli Dalszej w nieustalonym bliżej okresie czasu roku 2010 w nieustalonym miejscu działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem polegającego na podrabianiu podpisów odbiorców na których dane personalne zostały wystawione faktury, celem użycia ich jako autentyczne – tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; w którym wskazano, iż wymienione faktury VAT zabezpieczone w tej sprawie, należy przechowywać w aktach sprawy do czasu przedawnienia ścigania tj. do dnia 30.12.2030 roku, a następnie zbrakować je wraz z aktami sprawy.

Zainteresowane strony postępowania szczegółowe informacje mogą uzyskać osobiście bądź drogą pisemną pod adresem Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10, ewentualnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail : lancut@rzeszow.po.gov.pl . W korespondencji proszę powoływać się na sygnaturę akt tej sprawy PR Ds. 516.2019.D.