Zarządzenie Nr 45/16 w sprawie ustalenia zasad przyjmowania interesantów

ZARZĄDZENIE Nr 45/16

Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania interesantów

w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie

 

Na podstawie art. § 55 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508)

z a r z ą d z a m :

§ 1. W Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie interesantów przyjmują Prokurator Okręgowy oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego, a ponadto w zakresie odpowiadającym przyznanym im kompetencjom pozostali prokuratorzy oraz urzędnicy wykonujący czynności służbowe w tej jednostce.

§ 2. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się codziennie w dni robocze w godzinach urzędowania od godz. 8:00 do godz. 13:30, przy czym w każdy poniedziałek do godz. 16:30.

§ 3. W poniedziałki w godzinach od 13:30 do 16:30 interesanci przyjmowani są przez prokuratorów wyznaczonych odrębnym zarządzeniem do pełnienia dyżurów w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, według harmonogramów ustalanych przez Prokuratora Okręgowego na podstawie tego zarządzenia.

§ 4. W dniach przyjęć interesantów określonych w § 3, dla zachowania norm czasu pracy wyznaczeni prokuratorzy mogą stawić się do pracy na godzinę 8:30.

§ 5. Niezależnie od treści przepisów poprzedzających, Prokurator Okręgowy lub Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 11:00 do godz. 13:00, a w miarę możliwości także w pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 5/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie w sprawie ustalenia zasad przyjmowania interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula