ZARZĄDZENIE o zawiadomieniu osób pokrzywdzonych w trybie art. 131 §2 kpk

Bernadetta Szpyrka-Kwartnik- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Ropczycach po rozpoznaniu się z aktami dochodzenia o sygn. PR Ds. 715.2020.D przeciwko Michałowi W. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk na podstawie art. 131§2 kpk

zarządził:

I. zawiadomić pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PR Ds. 715.2020.D o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Ropczycach II Wydziału Karnego w dniu 29 marca 2021 r. aktu oskarżenia przeciwko Michałowi W. podejrzanemu o popełnienie 83 przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

II. Zamieścić niniejsze zarządzenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie pod adresem www.rzeszow.po.gov.pl/category/prokuratura/komunikatv/ wraz z aktualnym pouczeniem pokrzywdzonego o uprawnieniach i obowiązkach.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach nadzorowała postępowania przygotowawcze o sygn. PR Ds.715.2020.D przeciwko Michałowi W. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk.

W dniu 29 marca 2021 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Ropczycach II Wydziału Karnego przeciwko Michałowi W. aktu oskarżenia.

Zgodnie z treścią art. 131 §2 kpk jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

W toku przedmiotowego dochodzenia ujawniona została znaczna ilość osób pokrzywdzonych, w związku z tym ich indywidualne zawiadomienie o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Michałowi W., jak również o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach w postępowaniu karnym spowodowałoby poważne utrudnienia w prowadzeniu postępowania.

Z uwagi na powyższe, zasadnym jest zawiadomienie pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia w dniu 29 marca 2021 r. do Sądu Rejonowego w Ropczycach II Wydziału Karnego, aktu oskarżenia przeciwko Michałowi W. podejrzanemu o popełnienie przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk jak również o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach w postępowaniu karnym poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
w Ropczycach
Bernadetta Szpyrka-Kwartnik

Załączniki:
Pouczenie_PR_Ds.715.2020.D