PO III K 112.275.2016 – Konkurs na staż urzędniczy

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie ogłasza konkurs na staż urzędniczy

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie, informuje o konkursie na staż urzędniczy przygotowujący do pracy na stanowisku urzędniczym w Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach w wymiarze 1 etatu.

Kandydaci winni złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie osobiście lub drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) następujące dokumenty:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Życiorys.
  4. Urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej względnie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
  6. Dwa zdjęcia,
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
  8. Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia i umiejętności.

Adres pod który należy składać dokumenty:

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ul. Hetmańska 45d 35-959 Rzeszów

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stażysty będzie należało:

–      prowadzenie urządzeń ewidencyjnych stosowanych w prokuraturze w tym także w systemie informatycznym,

–      sporządzanie pism i protokołów,

–      przyjmowanie pism wychodzących i rejestrowanie ich w Systemie Informatycznym Prokuratury,

–      wysyłanie przesyłek listowych i innych dokumentów,

–      wykonywanie zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek listowych.

Wymagania konieczne:

–      przynajmniej średnie wykształcenie,

–      umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie programów MS Office,

–      komunikatywność i samodzielność.

Wymagania pożądane:

–  odporność na stres,

– umiejętność pracy w zespole.

– kreatywność

Konkurs na stanowisko urzędnicze składa się z trzech etapów :

etapu pierwszego polegającego na weryfikacji wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu .

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny zostanie zamieszczona na siedem dni przed terminem jego rozpoczęcia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

–  etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności

a) umiejętności posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych

( ocena w skali od 1 do 10 )

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny zostanie zamieszczona na siedem dni przed terminem jego rozpoczęcia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 6 pkt w etapie drugim.

–   etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej na temat ustroju i organizacji sądownictwa i prokuratury, wiedzy z zakresu konstytucji, podstaw prawa, teorii organizacji i zarządzania .

( ocena w skali od 1 do 5 )

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratura Okręgowego w Rzeszowie.

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Zasady przeprowadzania konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Oz.U. z 2014r. poz. 400) oraz ustawa o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz.U. z 201 lr. Nr 109 poz. 639 ).

Informacje na temat konkursu można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 17 / 5061238, 5061247 w godzinach od 7.30 – 15.30.