Komunikat prasowy „Skarb Państwa wypłacił nienależne odszkodowanie”

Pieniądze

W dniu 14 stycznia 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej –  skierowała do  Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 72 – letniej Teresie G., 69-letniej Krystynie R., 68 – letniej Marii  S. i 45 – letniej Agnieszce S., o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw.  z art. 12 k.k.

Wymienionym zarzuca się, że doprowadziły Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia  mieniem w łącznej  kwocie 558.422,67 złotych, poprzez uzyskanie wypłat nienależnego odszkodowania za utracone składniki majątkowe przedsiębiorstwa o nazwie Zakład Ślusarsko – Odlewniczy w Przemyślu, w związku z decyzją Ministra Gospodarki, z dnia 24 marca 1999 roku stwierdzającą nieważność orzeczenia z 1961 roku o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad tym przedsiębiorstwem i  przejściu na własność Państwa tego przedsiębiorstwa.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżone działając wspólnie i w porozumieniu, w 2000 roku, wprowadziły w błąd Ministra Gospodarki, co do kręgu osób, dziedziczących po ich dziadku i pradziadku, zatajając fakt dziedziczenia  dwojga innych spadkobierców. Spadkobiercom tym, mieszkającym w USA, wypłacono już w latach 60 – tych odszkodowania za utracony majątek ich przodka, w ramach Polsko-Amerykańskiego układu indemnizacyjnego (rekompensaty za mienie utracone w wyniku nacjonalizacji lub wywłaszczenia), przyznając im  odszkodowanie w wysokości po 6050,00 USD wraz z odsetkami.

W związku z powyższą wypłatą, a następnie uchyleniem przepisów o nacjonalizacji,   Skarb Państwa przejął prawo do nabycia udziałów mieszkających w USA spadkobierców właściciela Zakładu Ślusarsko – Odlewniczego w Przemyślu.

Minister Gospodarki działając na podstawie posiadanej dokumentacji, w tym przedstawionej przez oskarżone, nie posiadając wiedzy o pozostałych spadkobiercach wydał decyzję przyznającą odszkodowanie w wysokości łącznej 678.720,64 zł., po 169.680, 18 złotych na rzecz każdej z oskarżonych. Od powyższej decyzji oskarżone odwołały się  i na skutek zaskarżenia decyzji, wyrokiem  Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 24 stycznia 2005 roku, Sąd  zasądził im  dalsze odszkodowanie w kwocie po niemal 40 000 złotych.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych.

Zabezpieczono także  na ich mieniu grożącą karę grzywny, jak też zwrot pokrzywdzonemu korzyści majątkowej, jaką sprawczynie osiągnęły z popełnionego przestępstwa, poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na ich majątku.

Za zarzucane Teresie G., Krystynie R., Marii  S., Agnieszce S., przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy