Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie w dniu 23 marca 2018 r.  umorzyła śledztwo w sprawie przywłaszczenia w kwietniu 2010 r. w Rzeszowie praw majątkowych wielkiej wartości do działek o wartości ok. 1.135.839 zł. będących własnością Gminy i Miasta Rzeszów tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. zw. z art. 11 § 2 k.k. i inne.

Przedmiotem postępowania zainicjowanego pisemnym doniesieniem osoby fizycznej, była kwestia związana z lokalizacją obiektu galerii Millenium Hall w Rzeszowie, który został wybudowany częściowo na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów.

Śledztwo obejmowało okres lat 2006-2016 i w jego toku weryfikowano prawidłowość działań zarówno organów gminy w zakresie ewentualnego udostępnienia inwestorom (Conres sp. z o.o. i Develop Investemnt sp. z o.o.) nieruchomości gminnych, ale także działania poszczególnych inwestorów w zakresie realizacji inwestycji, w tym pozyskiwania kolejnych pozwoleń na budowę.

Rozpoznawano również wątek przywłaszczenia mienia na szkodę Gminy Miasto Rzeszów – właściciela działek, poprzez trwałą zabudowę gruntów oraz wyłudzenia mienia na szkodę byłych członków spółki Conres, poprzez dochodzenie od wymienionych kwoty ponad 20 mln. zł.

Łącznie postanowieniem o umorzeniu śledztwa objęto 11 czynów.

Śledztwo w zakresie złożenia przez poszczególnych inwestorów  inwestycji o obecnej nazwie komercyjnej Millenium Hall, nieprawdziwych oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Rzeszów na cele budowlane, co stanowiło podstępne wprowadzenie w błąd upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa i skutkowało wyłudzeniem poświadczenia nieprawdy w postaci decyzji – pozwolenie na budowę  oraz w zakresie drugiego z inwestorów, który objął inwestycję po licytacji komorniczej – decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę-  umorzono wobec stwierdzenia przedawnienia karalności.

Czyny te uległy przedawnieniu przed datą założenia zawiadomienia w tej sprawie.

Umorzono również sprawę przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez Prezydenta i Vice Prezydenta Miasta Rzeszowa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez przedstawiciela podmiotu Conres sp. z o.o., poprzez nieodpłatne przekazanie inwestorowi inwestycji pn. Galeria Nowe Miasto położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Kopisto i Rejtana nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów dla celów budowlanych, działając tym samym na szkodę interesu publicznego – Gminy Miasto Rzeszów, skutkiem czego wyrządzono w majątku Gminy znaczną szkodę majątkową. Sprawa w tym zakresie została umorzona  wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wynikało to z ustalenia, iż ewentualne zgody na udostępnienie nieruchomości gminy inwestorowi obiektu, nie były sformalizowane w sposób wskazujący, iż wyrażono nimi zgodę na zabudowę nieruchomości. Wątek ten pozostawał w ścisłym związku z rozpoznanym czynem przywłaszczenia przez przedstawiciela  podmiotu Conres sp. z o.o. praw majątkowych wielkiej wartości do działek będących własnością Gminy i Miasta Rzeszów, poprzez ich zabudowę i włączenie do majątku spółki, który umorzono wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Oceniono również zachowanie dotyczące ewentualnego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez Prezydenta i Vice Prezydenta Miasta Rzeszowa poprzez wyrażenie zgody na zawarcie ugody z Develop Investment sp. z o.o. dot. przeniesienia własności spornych działek za stosowną opłatą. W śledztwie uznano,  iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego

Śledztwo nie dostarczyło również podstaw do przedstawienia zarzutów drugiemu z inwestorów obiektu przedstawicielowi Develop Investment sp. z  o.o.  Ustalenia śledztwa wskazują, iż działał w przeświadczeniu nabycia w drodze licytacji całej inwestycji – całości obiektu w budowie, a co zatem idzie nakłady poczynione na nieruchomościach Gminy, nie wyłączone przy oszacowaniu majątku podmiotu Conres sp. z o.o. w toku postępowania egzekucyjnego, w poczuciu nabywcy nie stanowiły odrębnego majątku. Śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez przedstawiciela tego podmiotu praw majątkowych na szkodę Gminy Miasto Rzeszów oraz mienia na szkodę Conres sp. z o.o., a nadto w sprawie usiłowania wyłudzenia mienia na szkodę byłych członków zarządu spółki  Conres poprzez wprowadzenie sądu w błąd co do zasadności i wysokości roszczenia – umorzono wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

W toku śledztwa nie dopatrzono się realizacji znamion czynu zabronionego również w działaniach komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika podmiotu Conres sp. z  o.o. w zakresie w jakim opracowano w toku tego postępowania opis i oszacowanie nieruchomości dłużnika.

Postanowienie nie jest prawomocne. Stronom służy prawo do złożenia zażalenia.

 

Rzecznik Prasowy
Edyta Lenart