Wyrok 6 lat pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze

Wyrok

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu zapadł wyrok, w sprawie z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Dębicy, przeciwko oskarżonym Arturowi D., Stanisławie D., Stanisławowi D. oraz Sylwii G.

Artur D. oskarżony został o czyny związane między innymi z tym, iż jako wspólnik w spółce jawnej we wrześniu 2012 roku poprzez sprzedaż szeregu ruchomości w postaci pojazdów mechanicznych oraz środków trwałych, które były zagrożone zajęciem w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, udaremnił wykonanie orzeczeń szeregu sądów z terenu województwa podkarpackiego udaremniając tym samym zaspokojenie wierzycieli spółki jawnej, którą reprezentował. Artur D. pozostawał również pod zarzutem tego, że w okresie od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku wykorzystując zależność pracowniczą księgowej spółki, polecił jej poświadczenie nieprawdy w wystawianych fakturach VAT za usługi świadczone przez spółkę w zakresie wskazania innego rachunku bankowego, a tym samym przywłaszczenia środków pieniężnych stanowiących własność spółki jawnej w łącznej wysokości 958 588, 66 zł. Artur D. pozostawał także pod zarzutami szeregu oszustw popełnionych na szkodę kontrahentów spółki jawnej, którą reprezentował w okresie 2010 do 2012 roku .

Stanisław D. oskarżony został o to, że jako prezes spółki z o.o. na podstawie nierzetelnej faktury VAT dokumentującej pozorną sprzedaż ruchomości oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym wprowadził w błąd właściwy Urząd Skarbowy co do wysokości podatku naliczonego nad należnym przez co naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot należności podatkowej w kwocie 768 384 zł. Dodatkowo Stanisław D. oskarżony został o to, iż w październiku 2012 roku reprezentując jako prezes zarządu spółki z o.o., jako strona umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, pomógł Arturowi D, oraz Stanisławie D. w dokonaniu czynu zabronionego w postaci udaremnienia wykonania szeregu orzeczeń sądów, a tym samym udaremnienia zaspokojenia wierzycieli spółki jawnej reprezentowanej przez Artura D. i Stanisławę D.

Stanisława D. oskarżona została o to, że w październiku 2012 roku wspólnie i w porozumieniu z Arturem D, jako wspólnicy spółki jawnej usiłowali nieudolnie udaremnić wykonanie orzeczeń szeregu sądów poprzez sprzedaż nieruchomości udaremniając tym samym zaspokojenie wierzycieli spółki lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na fakt, iż ograniczone prawa rzeczowe w postaci hipotek obciążających wskazaną nieruchomość opiewały na kwoty wyższe aniżeli rzeczywista wartość nieruchomości. Dodatkowo Stanisława D. została oskarżona o popełnienie trzech oszustw na szkodę kontrahentów spółki jawnej którą reprezentowała w okresie w latach 2009 do 2011.

Sylwia G. oskarżona została o to, że w maju 2012 roku pomogła Arturowi D. jako strona umowy darowizny w udaremnieniu wykonania orzeczeń szeregu sądów poprzez zawarcie umowy darowizny nieruchomości gruntowych zagrożonych zajęciem, a tym samym udaremnienia zaspokojenia szeregu wierzycieli spółki jawnej reprezentowanej przez Artura D.

Sąd Okręgowy uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzuconych im czynów wymierzył Arturowi D. karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, karę łączną grzywny 400 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł tj. 8000 zł , łączny środek karny w wymiarze 6 lat zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz obrotem produktami zbożowymi i pieczywem. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu orzekł wobec Artura D. środek karny w postaci zakazu prowadzenia spraw spółek osobowych, zajmowania stanowisk w zarządach, radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych spółek kapitałowych przez okres 6 lat, jak również orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę łącznej kwoty 1 480 853,22 zł. na rzecz szeregu pokrzywdzonych.

Stanisław D. został skazany na łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia spółek osobowych, zajmowania stanowisk w zarządach radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych spółek kapitałowych przez okres 2 lat.

Stanisławę D. skazano na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat , karę grzywny w wymiarze 160 stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł tj. 3200 zł.

Sylwię G. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat, karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 20 zł. tj. 2000 zł. Wskazany wyrok jest nieprawomocny, stronom przysługuje możliwość wywiedzenia apelacji.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz