Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie w oparciu o dyspozycję art. 131 § 2 i 3 kpk, art. 100 § 4, art. 305 § 4 i art. 325 a kpk zawiadamia osoby pokrzywdzone – tj. byłych pracowników Zakładów Graficznych, że postanowieniem z dnia 30.09.2020 r. – sygn. PR 2 Ds. 301.2020 umorzyła dochodzenie w sprawie:

a) narażenia pracowników Rzeszowskich Zakładów Graficznych z/s w Miłocinie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w okresie od bliżej nieustalonej daty roku 2003 do grudnia 2009 r. poprzez zorganizowanie produkcji w pomieszczeniach skażonych rtęcią, niewyposażonych w należytą wentylację
tj. o czyn z art. 220 § 1 kk – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. – z uwagi na przedawnienie ścigania

b) narażenia pracowników Rzeszowskich Zakładów Graficznych z/s w Miłocinie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w okresie od roku 2009 do 12 marca 2014 r. poprzez zorganizowanie produkcji w pomieszczeniach skażonych rtęcią, niewyposażonych w należytą wentylację tj. o czyn z art. 220 § 1 kk – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. – z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa.

Na powyższe postanowienie przysługuje pokrzywdzonym zażalenie do prokuratora nadrzędnego. (art. 330 k.p.k.).

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1

W celu otrzymania odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia i złożenia zażalenia, osoby pokrzywdzone winny złożyć do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20, wniosek o doręczenie odpisu tego postanowienia, w terminie zawitym 7 dni od publikacji ogłoszenia (art. 131 § 3 kpk).

Kierownik Działu II Śledztw
Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
Piotr Pawlik