Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17 /2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2

Na podstawie art. 23 § 3 i art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2019.740 ze zm.), § 56 ust. 1 pkt 1 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374)

z a r z ą d z a m

§ 1 . 1 Celem ograniczenia ryzyka związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuraturach rejonowych ogranicza się do niezbędnego minimum obecność w pracy w godzinach urzędowania pracowników wykonujących czynności służbowe.

2. Polecam, na czas obowiązywania zarządzenia, wykonywanie przez prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników pracy określonej w obowiązujących zakresach czynności poza miejscem pracy.

3. Na czas obowiązywania zarządzenia zobowiązuję kierowników jednostek i komórek organizacyjnych do zapewnienia obecności w pracy w każdym dniu obowiązywania zarządzenia, poza dniami wolnymi od pracy, prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji podstawowych zadań.

4. Zezwalam na zabieranie do miejsca zamieszkania, jako miejsca wykonywania zdalnej pracy, niezbędnych materiałów umożliwiających wykonanie pracy, w tym akt spraw i sprzętu służbowego – laptop, pendrive. Pracownicy wykonujący pracę poza siedzibą jednostki zobowiązani są do zachowania tajemnic zawodowych i ochrony danych osobowych oraz zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia pobranych materiałów przed ich utratą lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Wykaz pobranych materiałów przekazywany jest kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych.

5. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę poza siedzibą jednostki zobowiązani są do przebywania w miejscowości, w której zamieszkują oraz do podania numeru telefonu do kontaktu i zobowiązani są stawić się w jednostce na każde wezwanie kierownika jednostki lub kierowników komórek organizacyjnych. Brak możliwości kontaktu z pracownikiem lub niestawienie się na wezwanie jest jednoznaczne z nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

6. W sytuacji wymagającej załatwienia spraw prywatnych, co wiązałoby się z nieobecnością pracownika w pracy, pracownik zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu.

7. Uregulowania zawarte w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 nie dotyczą pracowników korzystających z urlopów wypoczynkowych, przebywających na zwolnieniach lekarskich, korzystających z uprawnień do opieki nad dziećmi wynikającymi z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym pracodawca zobowiązany jest udzielić zwolnienia od pracy na podstawie odrębnych przepisów oraz odbywających kwarantannę zgodnie z poleceniem właściwych organów sanitarnych.

§ 2.1. Ogranicza się do niezbędnego minimum wykonywanie czynności procesowych z udziałem stron i innych uczestników w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi oraz czynności niecierpiących zwłoki. Czynności procesowe przeprowadzane są przede wszystkim w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

2. Zobowiązuję przeprowadzających czynności procesowych oraz pracowników prokuratury obecnych przy przeprowadzanych czynnościach procesowych do korzystania ze środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

3. Zobowiązuję przeprowadzających czynności procesowe do dodatkowego pouczania uczestników postępowania o konieczności wcześniejszego – przed terminem czynności procesowej – telefonicznego informowania prokuratury o kwarantannie, albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą i tego typu sytuacje będą dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności.

§ 3.1. Ogranicza się dostęp do budynków i pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych , do funkcjonariuszy Policji i innych służb w niezbędnym zakresie oraz do stron i innych uczestników postępowania wezwanych lub zawiadomionych o terminie czynności oraz do osób, które uzyskały indywidualną zgodę od kierownika jednostki.

2. Wprowadzam obowiązek dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynków i pomieszczeń wskazanych w ust. 1

§ 4.1. Odwołuję wszystkie wyjazdy służbowe poza niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadań.

2. Odwołuję udział wszystkich pracowników w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. organizowanych przez podmioty zewnętrzne, które dotychczas nie zostały odwołane przez organizatorów.

§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Finansowo-Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie lub wyznaczonego przez niego urzędnika do stałego monitorowania stron internetowych m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego – www.gis.gov.pl, Ministerstwa Zdrowia – www.gov.pl/koronawirus oraz Państwowej Inspekcji Pracy – www.pip.gov.pl i przekazywania publikowanych tam wytycznych kierownictwu jednostki. Obowiązek takiego monitorowania dotyczy również prokuratorów rejonowych.

§ 6. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników prokuratury do:

1) telefonicznego informowania kierownictwa jednostki lub swojego zwierzchnika służbowego o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia, określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) niezwłocznego informowania telefonicznie lub pocztą elektroniczną kierownictwa jednostki lub zwierzchnika służbowego o podejrzeniu zachorowania wywołanego koronawirusem;
3) ograniczenia do minimum wzajemnych bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy, przy zwiększeniu wykorzystania kontaktów telefonicznych przy załatwianiu spraw służbowych.

2. Poddaję pod rozwagę wszystkich pracowników korzystających z urlopów wypoczynkowych wyjazdów do miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka.

§ 7. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie aktualnej informacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula