Z A R Z A D Z E N I E NR 18/2020 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie urzędowania Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – Co -V – 2

Na podstawie art. 23 § 3 i art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2019.740 ze zm.), § 56 ust. 1 pkt 1 i 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374)

z a r z ą d z a m

§ 1 . Celem ograniczenia ryzyka związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuraturach rejonowych wykonywanie pracy przez wszystkich pracowników jednostek prokuratur okręgu rzeszowskiego w rękawiczkach ochronnych oraz w odległości od siebie co najmniej 1,5 metra.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania.

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula