Zarządzenie

Sygn.  akt PO II Ds 9.2018 .Śp

ZARZĄDZENIE

Krzysztof Sebastianka – prokurator Prokuratury  Okręgowej w Rzeszowie;
w sprawie o sygn. PO II Ds 9.2018.Śp, prowadzonej o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne;

– na podstawie art. 131 § 2 i § 3 k.p.k.  

zarządził: 

  1. o treści postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 31 grudnia 2020 roku w niniejszej sprawie zawiadomić ustalonych pokrzywdzonych, stosownie do załącznika adresowego, poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej o treści: „Na stronie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie pod adresem www.rzeszow.pl.gov.pl/category/prokuratura/komunikaty, zamieszczono Zarządzenie o zawiadomieniu pokrzywdzonych w trybie art. 131 § 2 k.p.k. o wydaniu w dniu 31 grudnia 2020 roku postanowienia o umorzeniu śledztwa o sygn. akt PO II Ds 9.2018.Śp, o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., art. 258 § 3 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wraz z aktualnym pouczeniem pokrzywdzonego o uprawnieniach i obowiązkach”;
  2. zawiadomić pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PO II Ds. 9.2018.Śp,
    o wydaniu w dniu 31 grudnia 2020 roku postanowienia o umorzeniu śledztwa o przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., art. 258 § 3 k.k. oraz z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. poprzez publikację niniejszego zarządzenia począwszy od dnia 28 stycznia 2021 roku, przez okres 14 dni, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie – www.rzeszow.pl.gov.pl/category/prokuratura/komunikaty, tj.:

„Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 31 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. akt PO II Ds 9.2018.Śp.przeciwko:

Dawidowi G., Krystianowi G., Tomaszowi W., Łukaszowi K., Krzysztofowi B., Łukaszowi K., Grzegorzowi W., Izabeli Z.- W. i Marii M. podejrzanym o to, że:

I. w okresie co najmniej od dnia 13 października 2010 roku do dnia 8 października 2013 roku w Warszawie, Rzeszowie i innych miejscowościach na terenie kraju a także na terenie Wielkiej Brytanii, założyli, kierowali i brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do warunków uzyskania przez nie ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii i przez oferowanie im możliwości przeniesienia obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce do HM Revenue & Customs, oraz której celem było podejmowanie czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczania, wykrycia, albo zajęcia środków pieniężnych pochodzących z wyżej opisanego procederu,
o czyn z art. 258 § 1 k.k. i art. 258 § 3 kk – wobec niepopełnienia przez podejrzanych zarzucanego im przestępstwa z powodu braku znamion czynu zabronionego,

II. w okresie od dnia 13 października 2010 roku do dnia 8 października 2013 roku w Warszawie, Rzeszowie i innych miejscowościach na terenie kraju a także na terenie Wielkiej Brytanii, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt. 1, wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznie kwocie 587.895,44 złotych 165 osób, w ten sposób, że wprowadzając je w błąd co do warunków przystąpienia do ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii i przeniesienia obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce do HM Revenue & Customs w Wielkiej Brytanii jak również co do zamiaru opłacania przedmiotowych składek na ich rzecz, doprowadzili szereg osób fizycznych do wyrejestrowania się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawarcia z podmiotami Fastbull Service Limited w Londynie, Dejvit Limited w Londynie, Academy of Business Limited w Londynie oraz Global Bitcoin Limited w Londynie umowy o pracę oraz jednocześnie zamówienia usługi marketingowej, administracyjnej, doradztwa finansowego, konsultacji, usługi reklamowej  i innych, a także do wpłacania na rzecz Fastbull Service Limited oraz Dejvit Limited miesięcznie kwot do 399 złotych oraz kosztów związanych z wyjazdem do Wielkiej Brytanii, podczas gdy w rzeczywistości osoby te nie korzystały z wyżej wymienionych usług oraz nie wykonywały pracy na rzecz wyżej wymienionych firm, a wpłacanie przez nie comiesięcznie wyżej wskazanych kwot pieniędzy miało być warunkiem bieżącego opłacania na ich rzecz składek na ubezpieczenie społeczne, co w rzeczywistości nie nastąpiło, czym czyniąc sobie z procederu stałe źródło dochodu czym działali na szkodę szeregu osób fizycznych z terenu całego kraju.
o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk – wobec niepopełnienia przez podejrzanych zarzucanego im przestępstwa z powodu braku znamion czynu zabronionego.

Wszystkim ustalonym pokrzywdzonym w tej sprawie przysługuje prawo doręczenia  odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa  z dnia 31 grudnia 2020 roku w terminie zawitym 7 dni od daty tego ogłoszenia, po złożeniu wniosku w tym zakresie.

W/w pokrzywdzonym przysługuje na podstawie art. 459 § 1 i 465 § 1 i 2 k.p.k. prawo do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 31 grudnia 2020 roku
o umorzeniu śledztwa w przedmiotowej sprawie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne – art. 122 i 460 k.p.k.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.”

I. Przekazać do wykonania niniejsze Zarządzenie do Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie;

Uzasadnienie

W ramach w/w postępowania za pokrzywdzonych zostało uznanych łącznie 165 osób fizycznych. Stosownie do art. 131 § 2 k.p.k. jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji. Stosownie do § 3 powołanego przepisu jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Uwzględniając powyższe, w tym wielość pokrzywdzonych w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki z art. 131 § 2 i 3 k.p.k. i w tym zakresie należy dokonać stosownego zawiadomienia stron poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie – dzienniku o zasięgu ogólnopolskim – Gazeta Wyborcza oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie – www.rzeszow.pl.gov.pl/category/prokuratura/komunikaty.

Mając na uwadze powyższe zarządzono jak na wstępie.

 

Prokurator Prokuratury  Okręgowej
Krzysztof Sebastianka