Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu T. o przywłaszczenie praw majątkowych na szkodę 89 – letniej pokrzywdzonej

Toga

Antoni T. został końcem grudnia 2017 r. oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w  Strzyżowie o przywłaszczenie praw majątkowych na szkodę 89 – letniej Kazimiery S.

Sprawa miała swój początek w czerwcu 2004 r. Wtedy też, 76 – letnia wówczas Kazimiera S. zawarła z Antonim T. warunkową umowę sprzedaży działki gruntowej położonej na terenie gminy Frysztak wraz  z zabudowaniami. Umowa miała formę aktu notarialnego. Warunkowy nabywca działki zobowiązał się w umowie do umożliwienia Kazimierze S. dożywotniego zamieszkiwania w sprzedawanych przez nią zabudowaniach. Dalszym etapem tej transakcji było umowne przeniesienie w lipcu 2004 r. na Antoniego T. własności w/w nieruchomości  przez pokrzywdzoną.

W kolejnych latach Antoni T., wówczas już właściciel gruntu i zabudowań, zaczął gospodarzyć nabytym majątkiem i podejmować kroki mające na celu zniechęcenie pokrzywdzonej do dalszego zamieszkiwania w sprzedanej nieruchomości. Między innymi wymieniał okna w domu zamieszkiwanym przez Kazimierę S., w takiej porze roku, że mieszkanie w budynku wiązało się z poważnymi dolegliwościami dla pokrzywdzonej. Ponadto Antoni T. zawiadamiał organy ścigania, iż Kazimiera S. dopuszcza się przestępstw na jego szkodę m.in. polegających na zniszczeniu należącej do niego maszyny. Działania te doprowadziły ostatecznie do tego, iż pokrzywdzona wyprowadziła się z domu, w którym zgodnie z umową, miała zamieszkiwać, aż do swojej śmierci i zamieszkała w domu pomocy społecznej.

Po wielu latach podjęła jednak działania zmierzające do odzyskania nieruchomości, które sprzedała Antoniemu S. Wniosła do sądu powództwo o unieważnienie wspomnianych na wstępie umów. Sprawę tę prowadził Sąd Rejonowy XII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzyżowie. W dniu 6 maja 2015 r. zapadł wyrok mocą, którego unieważniono zarówno warunkową umowę sprzedaży jak i umowę przeniesienia własności.

Antoni T. zaskarżył ten wyrok. Jednak Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy prawomocnym wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. nie uwzględnił jego apelacji i stwierdził nieważność  umów.

Pomimo prawomocnego wyroku, Antoni T., w dniu 19 października 2016 r., zbył aktem notarialnym nieruchomości, których na mocy wyroku sądu przestał być właścicielem, mieszkańcowi pobliskiej miejscowości.

Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie wszczęła i przeprowadziła dochodzenie w sprawie przywłaszczenia przez Antoniego T. praw majątkowych Kazimiery S. W jego toku  stwierdzono, między innymi, iż podpis osoby, która miała pokwitować odebranie pieniędzy dla Kazimiery S. został podrobiony. Biegły grafolog nie był w stanie jednoznacznie wskazać czy podrobienia podpisu dokonał Antoni T. Dlatego też w tym zakresie postępowanie zostało prawomocnie umorzone.

Antoni T. został natomiast końcem grudnia 2017 r. oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Strzyżowie o przywłaszczenie praw majątkowych na szkodę Kazimiery S.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz