Akt oskarżenia w sprawie niegospodarności w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej

Piłka nożna

W dniu 29 marca 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi G, Markowi H. i Zenonowi K. związany z niegospodarnością w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej.

Z dokonanych ustaleń wynika, że wyniku porozumienia pomiędzy ówczesnym prezesem Stowarzyszenia Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, a zarządem reprezentowanym przez wiceprezesów, bez racjonalnego uzasadnienia, zawarto w tajemnicy przed Zarządem, bez zgody tego organu w formie stosownej uchwały, prawnie nieważną umowę o pracę z dnia 5 marca 2012 roku zwaną kontaktem managerskim z rażąco niekorzystnymi warunkami, nieekwiwalentnymi do rodzaju pracy i wysokości wynagrodzenia (wynagrodzenie 4 800 złotych, następnie aneksowane do kwoty 7250 złotych), narażającymi na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 500 000 złotych. W umowie wprowadzono klauzulę, iż w razie jej wypowiedzenia przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, bez względu na uzasadnienie, w/w związek zobowiązany będzie do wypłaty całej należnej kwoty z tytułu podpisania umowy łącznie z zapisaną karą w kwocie 500 000 złotych. Kontraktowi nadano klauzulę poufności w okresie jego obowiązywania – pod rygorem w razie ujawnienia opinii publicznej – wypłaty kary finansowej w wysokości 500 000 złotych. Dotyczyło to również sytuacji wcześniejszego wypowiedzenia umowy, niezależnie od przyczyny. Natomiast w przypadku podania warunków umowy do publicznej wiadomości w okresie do trzech lat po wygaśnięciu kontraktu, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej miał ponieść karę w wymiarze 300 000 złotych. Zaznaczenia wymaga, że kontrakt managerski miał obowiązywać jeszcze pół roku po zakończeniu kadencji Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zabezpieczając dodatkowo interesy majątkowe Kazimierza G.. W następstwie funkcjonowania nieważnego kontraktu Kazimierz G. otrzymał kwotę ponad 300 000 złotych.

Zarzut aktu oskarżenia obejmuje również niegospodarność poprzez wzajemne zawieranie szeregu umów zlecenia oraz o dzieło przez wskazanego prezesa i wiceprezesów pozorujących konieczność wykonania czynności celem stworzenia formalnych podstaw do wyprowadzenia powierzonych im środków pieniężnych z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

W trakcie śledztwa ujawniono, obok kontraktu managerskiego, również fakt zawarcia w tajemnicy przed Zarządem drugiej umowy o pracę z Prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, z udziałem tych samych osób. Na mocy tej umowy z dnia 18 czerwca 2009 roku Kazimierz G. miał zajmować stanowisko Dyrektora Generalnego Związku.

W związku z dokonanymi ustaleniami zarzucono wymienionym, że działając wspólnie i w porozumieniu, z góry powziętym zamiarem, niedopełniając swoich obowiązków i nadużywając udzielonych uprawnień, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa źródło stałego dochodu, narazili w następstwie zawartego kontraktu managerskiego reprezentowany Podkarpacki Związek Piłki Nożnej na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 500 000 złotych, a także doprowadzili do wyrządzenia takiej szkody na łączną sumę ponad 600 000 złotych, a nadto ukrywając przed Zarządem zawarte umowy o prace, którymi nie mieli prawa wyłącznie rozporządzać zrealizowali znamiona czynu z art. 276 kk.

Kazimierz G., Marek H. oraz Zenon K. nie przyznali się do zarzucanych czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wobec wymienionych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze,  w odniesieniu do Kazimierza G. dozór Policji, Zenona K. zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz dozór Policji, a Marka H. zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

          

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy