Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podkarpackiego

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, w województwie podkarpackim