PO I Ds. 16. 2016

Prokuratura  Okręgowa w Rzeszowie I Wydział Śledczy działając na podstawie art. 131 § 2  k. p. k.  zawiadamia pokrzywdzonych i ich
pełnomocników,  iż  w dniu 19 grudnia 2018 roku  skierowany został  do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 16.2016 przeciwko Jackowi M. i innym,   oskarżonym o popełnienie szeregu oszustw   polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób poprzez sprzedaż im  skradzionych na terenie Hiszpanii samochodów osobowych w których przerobione zostały numery identyfikacyjne  –   tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne

Jednocześnie pokrzywdzonych i ich pełnomocników zawiadamia się, iż :

  1. Prokurator może wystąpić z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 1 k.p.k.) lub też dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucony występek (art. 335 § 2 k.p.k.). Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, którego należy powiadomić o terminie posiedzenia (343 § 2 k.p.k.).
  2. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego, wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może dotyczyć również rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania (art. 387 § 1 k.p.k.). Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okolicz­ności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osią­gnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 k.p.k.). W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy (art. 387 § 4 k.p.k.).
  3. Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może dotyczyć również poniesienia kosztów postępowania (art. 338a k.p.k.). Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postepowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator (art. 343a § 2 k.p.k.) oraz pokrzywdzony (art. 343a § 2 k.p.k. w zw. z art. 343 § 2 k.p.k.)
  4. Oskarżony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 1 k.p.k.). Oskarżony może sprzeciwić się warunkowemu umorzeniu postepowania, wówczas sąd kieruje sprawę na rozprawę (art. 341 § 1 k.p.k.).

                                         POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

  1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).
  2. Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia  przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).
  3. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku , o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony. (art. 343 § 1 i 2 k.p.k.).

Prokurator Okręgowy
w Rzeszowie
Łukasz Harpula