Zarzuty w sprawie niegospodarności w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo w sprawie niegospodarności w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej.

Przedmiot postępowania dotyczy zawarcia z ówczesnym prezesem  Stowarzyszenia Podkarpacki Związek Piłki Nożnej przez reprezentowany zarząd w osobach wiceprezesów, bez racjonalnego uzasadnienia, pozornej umowy o pracę z dnia 5 marca 2012 roku zwaną kontaktem managerskim z rażąco niekorzystnymi warunkami, nieekwiwalentnymi do rodzaju pracy i wysokości wynagrodzenia (wynagrodzenie 4 800 złotych miesięcznie, następnie aneksowane do kwoty 7250 złotych), narażającymi na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 500 000 złotych. W umowie wprowadzono klauzulę, iż w razie jej wypowiedzenia przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, bez względu na uzasadnienie, w/w związek zobowiązany będzie do wypłaty całej należnej kwoty z tytułu podpisania umowy łącznie z zapisaną karą w kwocie 500 000 złotych. Kontraktowi nadano klauzulę poufności w okresie jego obowiązywania – pod rygorem w razie ujawnienia opinii publicznej – wypłaty kary finansowej w wysokości 500 000 złotych. Dotyczyło to również sytuacji wcześniejszego wypowiedzenia umowy, niezależnie od przyczyny. Natomiast w przypadku podania warunków umowy do publicznej wiadomości w okresie do trzech lat po wygaśnięciu kontraktu, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej miał ponieść karę w wymiarze 300 000 złotych. Zaznaczenia wymaga, że kontrakt managerski miał obowiązywać jeszcze pół roku po zakończeniu kadencji Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zabezpieczając dodatkowo interesy majątkowe Kazimierza G. Kontrakt managerski ukryto przed władzami i członkami związku. W następstwie funkcjonowania pozornego kontraktu Kazimierz G. otrzymał kwotę ponad 300 000 złotych.

Śledztwo obejmuje również wzajemne zawieranie szeregu umów zlecenia oraz o dzieło przez wskazanego prezesa i wiceprezesów pozorujących konieczność wykonania czynności celem stworzenia formalnych podstaw do wyprowadzenia powierzonych im środków pieniężnych z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

W dniu 20 czerwca 2018 roku Kazimierzowi G., Markowi H. oraz Zenonowi K. przedstawiono i ogłoszono zarzuty. Wymienieni nie przyznali się do zarzucanych czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wobec Kazimierza G. i Zenona K. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz dozór Policji, natomiast wobec Marka H. zastosowano środek zapobiegawczy postaci zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Z popełnienia przestępstwa sprawcy uczynili sobie źródło stałego dochodu, wyrządzając Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej szkodę w wysokości ponad 600 000 złotych.

Za zarzucany czyn grozi wymienionym kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

                                                                              Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski