Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Zakup programu System Informacji Prawnej dla prokuratur okręgu rzeszowskiego”

09-12-2016  Ogłoszenie

09-12-2016  Formularz oferty

09-12-2016 Opis przedmiotu zamówienia

09-12-2016 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

09-12-2016 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

19-12-2016 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty